Podstawowe informacje podatkowe dla osób zatrudnionych w Niemczech

Rok 2016 przynosi w Niemczech zmiany w prawie podatkowym oraz w kwotach wolnych od podatku. Kwoty te mają wpływ na wymiar kosztów, jakie podlegają odliczeniu od podatku od wynagrodzenia. Ulgi podatkowe przysługują osobom fizycznym, które podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Są to osoby, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Niemiec lub które przebywają na stałę, czyli dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Istnieje możliwość złożenia wniosku o nieograniczony obowiązek podatkowy w niemieckim urzędzie skarbowym, jeżeli 90 procent dochodów w danym roku kalendarzowym podlega opodatkowaniu w Niemczech lub dochody, które nie podlegają opodatkowaniu w Niemczech nie przekroczą kwoty w wysokości 8.472 Euro. Jeśli spełnione są powyższe warunki, to osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich przychodów, czyli również przychodów uzyskanych w Polsce.

Osoby nie spełniające powyższych warunków podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od przychodów osiąganych na terytorium Niemic (ograniczony obowiązek podatkowy). W przypadku tych osób niemieckie urzędy skarbowe nie uwzględniają miedzy innymi kwoty wolnej na dzieci, kwoty odciążenia dla osób samotnie wychowujących dzieci, a także kwoty wolnej od podatku. Aby móc skorzystać na ulgach podatkowych w Niemczech, konieczne jest zatem złożenie wniosku o nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.

Kwota odciążenia dla osób samotnie wychowujących dzieci

Wraz z nastaniem nowego roku zostaje podwyższona kwota odciążenia dla osób samotnie wychowujących dzieci. Kwota ta wzrasta o 600 euro, co oznacza podwyżkę z dotychczasowych 1.308 euro na 1.908 euro. Na każde kolejne dziecko kwota wolna wzrasta o kolejne 240 Euro. Kwota odciążenia uwzględniana jest automatycznie przy rozliczeniu według klasy podatkowej II. Dodatkowo istnieje możliwość podwyższenia kwoty wolnej na kolejne dzieci już w ramach rozliczenia podatku od wynagrodzenia. Zmiany następują od 1go grudnia 2015 r.

Kwota wolna na dzieci

Dla kwoty wolnej na dzieci ustalono podwyższenie w 2015 r. z 2.184 euro na 2.256 euro. W 2016 r. kwota wzrosła o dalsze 48 euro i wynosi obecnie 2.304 euro. Dla rodziców rozliczających się wspólnie kwota ta ulega podwojeniu.

Dodatkowo do kwoty wolnej na dzieci przyznana została kwota wolna z tytułu opieki i wychowania lub potrzeb nauki zawodu w wysokości 1.320 euro na dziecko. Również ta kwota ulega podwojeniu w przypadku wspólnego rozliczenia rodziców do 2.640 euro.

Kwota wolna na dzieci oraz z tytułu opieki są uwzględniane wyłącznie w sytuacjach, kiedy w wyniku analizy dokonanej przez Finanzamt będą one korzystniejsze niż kwota Kindergeld wypłaconego w bieżącym roku podatkowym.

Kwota wolna na dzieci przysługuje w stosunku do dzieci, które nie ukończyły 18stego roku życia. Przy spełnieniu dodatkowych wymagań Kindergeld może zostać przyznany do ukończenia przez nie 25go roku życia.

Kwota wolna od podatku

W 2016 roku kwota wolna od podatku wzrasta dla osób samotnych o 180 euro, mianowicie z  8.472 euro na 8.652 euro. W przypadku osób rozliczających się wspólnie podnosi się ona z 16.944 euro na 17.304 euro.

Świadczenia związane z utrzymaniem

Podlegająca odliczeniu od podatku kwota z tytułu spełniania świadczeń związanych z utrzymaniem podniesiona zostaje w 2015 r. z 8.354 euro do 8.472 Euro. W 2016 r. kwota podlegająca odliczeniu zwiększa się o dalsze 180 euro.

Granice rozliczenia z pracy najemnej

Również granice dla rozliczenia obowiązkowego zostają podwyższone. Od 2015 r. miarodajne są wynagrodzenia z pracy najemnej od 10.800 Euro lub w przypadku wspólnego rozliczenia 20.500 Euro, od 2016 r. odpowiednio 11.000 EUR lub 20.900 EUR.

Zimna progresja

Dodatkowo do obowiązującej od roku rozliczeniowego 2016 r. taryfa podatkowa oraz kwoty wolnej od podatku podniosą się wartości tabeli o 1,482 %. Zmiany powinne wyrównać występującą tzw. zimną progresję.

Wniosek o przyznanie kwoty wolnej od podatku w trwającym postępowaniu podatkowym możliwy na dwa lata

Z uwagi na zmiany w regulacji dotyczącej kwot wolnych w podatku od wynagrodzenia od 2016 r. możliwe jest złożenie wniosku o przyznanie kwoty wolnej nie na rok ale na dwa lata. Jeśli nie zmienią się stosunku osobiste kwota wolna obowiązuje na rok 2016 i 2017.

Dla kwoty wolnej od podatku, która wpływa na obniżenie miesiecznej przedpłaty na podatek od wynagrodzenia, mogą zostać uwzględnione następujące okoliczności:

  • Wydatki specjalne, jak np. wydatki na opiekę nad dziećmi i nauczanie
  • Nadzwyczajne obciążenie, jak np. koszty związane opłatą domu opieki z chorobą, koszty związane z utrzymaniem potrzebujących członków rodziny
  • Płatności alimentów na rozwiedzionych lub żyjących w stałej separacji małżonków
  • Kwota ryczałtowa dla osób upośledzonych
  • Wydatki na np. pomoc domową lub naprawy domowe
  • Przy zarabiających niewielkie kwoty niewykorzystaną kwotę wolną z pierwszego zatrudnienia uwzględnia się jako kwotę wolną przy drugim zatrudnieniu
  • Kwota odciążenia przy wdowcach samotnie wychowujących dzieci w roku śmierci współmałżonka i następnym
  • Koszty uzyskania przychodu, jak np. koszty dojazdów lub prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, jeśli podatnik ma miejsce zamieszkania również w Polsce. Koszty dojazdów do pracy. Do tego wliczają się również pokój do pracy lub koszty dokształcania

W ten sposób koszty uzyskania przychodu, wydatki specjalne lub nadzwyczajne obciążenie w wysokości przewidywalnych wydatków nie będą uwzględniane dopiero przy rocznym rozliczeniu podatkowym, lecz w trakcie roku podatkowego wpływając bezpośrednio na obniżenie podatku. Miesięczne wynagrodzenie netto może zostać w ten sposób podwyższone. Dotyczy to jednak tylko przypadków, w których niniejsze koszty lub wydatki przekraczają granicę 600 euro. Wniosek o obniżenie podatku od wynagrodzenia powinien zostać złożony we właściwym urzędzie skarbowym (Finanzamt).

Obowiązki podatkowe w Niemczech

Osoby i firmy, które pracowały w Niemczech zobowiązane są do złożenia deklaracji podatkowej i rozliczenia podatku za rok ubiegły w Niemczech. Nieliczne wyjątki określa niemieckie prawo PIT (np. granica wynagrodzenia z pracy najemnej nie przekroczy 10.800 euro lub w przypadku wspólnego rozliczenia 20.500 Euro; od 2016 r.  odpowiednio 11.000 euro lub 20.900 euro; deklarację podatkową należy złożyć najpóźniej do 31 maja). Korzystając z usług doradcy podatkowego istnieje możliwość przedłużenia tego terminu do 31 grudnia.

W stosunku do niektórych grup podatników istnieje obowiązek złożenia deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Obowiązek taki dotyczy między innymi osób prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech (Gewerbe).

Nieterminowe złożenie deklaracji wiąże się dla podatnika z negatywnymi skutkami w postaci możliwości nałożenia przez urząd skarbowy kar finansowych. Finanzamt ma również możliwość ustalenia wysokości należnego podatku szacunkowo i w przypadku braku płatności dokonać jego egzekucji nawet po wyjeździe z Niemiec do Polski. Niezłożenie deklaracji może być także traktowane jako wykroczenie skarbowe (Steuerhinterziehung). Sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe lub może zostać skazany na karę pozbawienia wolności.

Szukaj

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Skontaktujemy się z Tobą!
To nic nie kosztuje i do niczego nie obowiązuje!

Kalkulacje

Dokumenty

Newsletter

Zapisz się do newslettera