zwrot podatku z holandii

Zasiłek rodzinny (Kinderbijslag) pobierz dokumenty

Praca za granicą i wychowywanie dzieci to trudne zadanie. Czasem posiadanie maluchów jest na tyle zajmujące, że współmałżonek nie może podjąć pracy i wraz z dziećmi zostaje w Polsce, podczas gdy partner podejmuje pracę za granicą. Holandia to kraj, w którym każdy, legalnie pracujący rodzic, może ubiegać się o zasiłek rodzinny. Jak uzyskać Holandia zasiłek rodzinny? To prostsze niż myślisz!

Holandia zasiłek rodzinny – dla kogo?

Zasiłek rodzinny Holandia, czyli Kinderbijslag, to świadczenie, które może uzyskać tylko jedno z rodziców – ojciec lub matka. Przyznaje się go dzieciom do 18. roku życia, pod warunkiem, że wciąż się uczą. Wysokość zasiłku rodzinnego w Holandii różni się w zależności od wieku dziecka. Po ukończeniu 6 lat możliwe jest uzyskanie większego świadczenia. Kolejne zwiększenie kwoty następuje po ukończeniu 12. roku życia.

Ubiegając się o zasiłek rodzinny w Holandii musimy pamiętać o bardzo wielu dokumentach, które zostały wymienione poniżej. Poza tym warto wiedzieć, że pobieranie zasiłku w Polsce może znacznie obniżyć kwotę zasiłku w Holandii, jeśli świadczenie w Polsce jest wyższe.

Zasiłek rodzinny w Holandii przysługuje każdemu dziecku i wypłacany jest co kwartał, dlatego nie zawsze tuż po urodzeniu maluszka takowy zasiłek otrzymamy.

Jakie zasiłki rodzinne z Polski odlicza SVB w Holandii?

Zgodnie z zasadami UE o koordynacji świadczeń, zasiłek rodzinny z Holandii jest pomniejszany o świadczenia rodzinne z Polski takie jak:

 – Świadczenie wychowawcze 800+, dzięki któremu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje 800 zł na każde dziecko do 18 roku życia.

– Zasiłek rodzinny przyznawany dla rodziców, lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem.

 – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) przyznawany na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to wynosi w sumie do 12 tys. zł.

W przypadku kiedy Polska ma pierwszeństwo wypłaty świadczeń, czyli jeden z rodziców jest aktywny w Polsce, Holandia wypłaca różnicę w formie zasiłku dyferencyjnego.

Zmiany w sytuacji rodzinnej

Ubiegając się o Holandia zasiłek rodzinny, musimy pamiętać o formalnościach, zaświadczeniach potwierdzających naszą sytuację materialną i rodzinną. Są to min. zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o nauce dziecka, udokumentowanie utrzymywania rodziny w Polsce itp. Warto wiedzieć, że w przypadku jakiejkolwiek zmiany naszej sytuacji należy bezzwłocznie poinformować właściwy urząd. Holandia bowiem zmieniła prawo tak, aby osoby zwlekające ze zgłoszeniem jakiejkolwiek zmiany, musiały zapłacić aż 200% kary – podwojoną kwotę całego, bezprawnie pobieranego zasiłku rodzinnego.

Myślisz o wystąpieniu o zasiłek rodzinny w Holandii? Skonsultuj się z naszym ekspertem. Holandia zasiłek rodzinny to tylko jedno ze świadczeń, które może Ci przysługiwać. Już dziś wypełnij formularz kontaktowy, znajdujący się w pasku po prawej stronie lub zadzwoń do nas. Pomożemy Ci odzyskać pieniądze!

Waloryzacja 800 plus

SVB wydał już sporo decyzji przyznających zasiłek dyferencyjny na pierwszy kwartał 2024 roku. U beneficjentów, którzy nie przedłożyli decyzji o waloryzacji 800+ do urzędu, w kalkulacji SVB wciąż odliczane jest świadczenie wychowawcze w niższej stawce (500 zł). W przyszłości doprowadzi to do nadpłacenia środków przez SVB, co z czasem tylko pogłębi problem, gdyż im dłużej zwlekamy ze zgłoszeniem zmiany tym większa kwota będzie później do oddania urzędowi. Dlatego należy jak najprędzej wysłać do SVB stosowne zgłoszenie z nową decyzję ZUS na temat 800+.

Masz już decyzję o waloryzacji 800+?

Nie zapomnij o obowiązku zgłoszenia tej zmiany do SVB. Urząd wydał już sporo decyzji wstępnych na pierwszy kwartał 2024 roku i wysokość odliczeń nie jest zaktualizowana. W rezultacie u beneficjentów, którzy nie zgłoszą zmiany powstanie nadpłata. SVB prowadzi okresowe działania sprawdzające, więc po weryfikacji przez urząd środki będą do oddania – im dłużej to potrwa tym wyższą kwotę trzeba będzie oddać do SVB.

Pracowałeś w Holandii i posiadasz  dzieci? Możesz ubiegać się o  zasiłek rodzinny  na opiekę nad swoimi dziećmi!

Zasiłek rodzinny w Holandii może otrzymać tylko jeden z rodziców (ojciec lub matka) zatrudniony w Holandii (pracujący w Holandii i odprowadzający tam składki na ubezpieczenia społeczne). Rodzice nie muszą być w związku małżeńskim. Jeżeli rodzice są rozwiedzeni lub w separacji to o zasiłek rodzinny może starać się tylko jeden rodzic.

Wszystkie dzieci do 18 roku życia mają prawo do otrzymania zasiłku rodzinnego i jest on wypłacany cztery razy w roku, czyli raz na kwartał. Dzieci w wieku od powyżej 16 roku życia do 18 roku są uprawnione do zasiłku pod warunkiem, że się uczą. Dzieci w trakcie pobierania zasiłku mogą mieszkać w Polsce. Zasiłek przyznawany jest na bieżąco, ale istnieje możliwość otrzymania zasiłku za jeden rok wstecz – decyduje data złożenia wniosku.

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Na dziecko, które ukończyło 6 lat, przysługuje wyższa kwota świadczenia. Wzrasta ona ponownie w momencie ukończenia przez dziecko 12 lat. Zasiłek rodzinny wypłacany jest co kwartał.

W trakcie procesu starania się o przyznanie zasiłku urząd może poprosić o udzielenie informacji i dostarczenie oryginałów różnych dokumentów, takich jak:

 • potwierdzenia przekazów pieniężnych wysyłanych z Holandii na konto opiekuna dziecka w Polsce w postaci wykazu z banku, potwierdzenia transferu z banku, innego dowodu wpłaty (wymóg obowiązkowy dla wszystkich osób starających się o zasiłek rodzinny),
 • sofinummeru  osoby wnioskującej,
 • adres zamieszkania osoby wnioskującej oraz partnera i dzieci,
 • adres pracodawcy w Holandii i okresy zatrudnienia w Holandii osoby wnioskującej,
 • z Ośrodka Pomocy Społecznej – DECYZJA o pobieraniu lub nie pobieraniu świadczeń rodzinnych w Polsce,
 • potwierdzenie udokumentowania utrzymania rodziny w Polsce,
 • zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • zaświadczenia o nauce ze szkoły, gdzie dziecko się uczy,
 • zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu,
 • dokumenty tj.: akt ślubu, akt urodzenia.

Urząd może poprosić o wspomniane dokumenty i informacje na każdym etapie trwania procesu starania się o zasiłek, aż do momentu wydania decyzji. Osoba, która spóźni się z udzieleniem odpowiednich informacji i dostarczeniem dokumentów lub nie odpowie na wezwanie urzędu, musi liczyć się z odmową przyznania zasiłku. Proces przyznania zasiłku przez holenderski urząd może trwać nawet kilka miesięcy, uzależniony jest w dużej mierze od tego jak sprawnie pracodawca, polskie instytucje oraz osoba wnioskująca dostarczą wymagane informację i dokumenty.

Czasem zdarza się, że partner pobiera zasiłek w Polsce. W takiej sytuacji nie otrzymasz pełnej kwoty zasiłku w Holandii, jeżeli w Polsce zasiłek jest wyższy niż w Holandii.

Ważne: Do tej pory urząd był bardzo pobłażliwy dla osób, które zwlekały z poinformowaniem o zmianach. Dzięki takim zabiegom, wiele osób pobierało jeszcze przez długi czas zasiłek rodzinny w Holandii. Kiedy urząd wykrył nieprawidłowości, wówczas osoba taka narażona była na karę finansową stanowiącą 10% nieprawnie pobranej sumy pieniędzy z urzędu socjalnego.
Kwota ta jednak nie mogła przekroczyć 2269 EUR.

Obecne zmiany, obowiązujące od początku stycznia są o wiele bardziej rygorystyczne i mogą przysporzyć wielu osobom nieprzyjemności. Otóż urząd uściślił termin w jakim należy poinformować o zmianach mogących mieć wpływ na pobierany zasiłek rodzinny, i jest to:

 • 4 tygodnie – dla osób mieszkających na terenie Holandii,
 • 6 tygodni – dla osób mieszkających poza granicami kraju.

Po tym terminie urząd ma możliwość nałożenia kary finansowej na osobę, która bezprawnie pobrała zasiłek rodzinny. Wówczas całą pobraną nielegalnie sumę pieniędzy trzeba będzie zwrócić do urzędu, a także wpłacić drugie tyle tytułem kary, jaka zostanie nałożona przez urząd. Takiakara wyniesie 200%, a nie jak do tej pory 10%.

Urząd socjalny SVB ma nadzieję, że tak restrykcyjne przepisy dotyczące zasiłku rodzinnego w Holandii będą przestrogą dla wielu osób przed oszukiwaniem i okradaniem państwa.

Holandia (SVB) wymaga przelewów bankowych, których wynika, że przekazujecie pieniądze do Polski na utrzymanie dzieci. W tym celu warto przekazywać pieniądze wpłatą (w okienku bankowym) na rachunek bankowy odbiorcy, a w tytule napisać: „kinderbijslag”. Takie przelewy powinniście robić co kwartał na kwotę 425 euro na każde dziecko. Mogą się okazać potrzebne na którymś etapie załatwiania zasiłku rodzinnego z Holandii na Wasze dzieci.

Istnieje obowiązek informowania SVB o zmianach dotyczących:

 • rodziców czy opiekunów,
 • zmiany dotyczące nauki lub jej zaprzestania przez dzieci w wieku 16-17 lat,
 • informacje dotyczące zarobków dzieci – prace sezonowe,
 • zmiany pracodawcy.

Aktualne zwroty zasiłku rodzinnego na dzień 01-01-2024 r. (wszystkie kwoty podane są w euro)

Wiek dziecka Kwota
0 – 5 lat 279,49 na dziecko kwartalnie
6 – 11 lat 339,38 na dziecko kwartalnie
12 – 17 lat 399,27 na dziecko kwartalnie

Data wypłaty zasiłku rodzinnego

Wypłata zasiłku następuje zawsze po danym kwartale

 • czwarty kwartał 2024: 2 stycznia 2025
 • pierwszy kwartał 2024: 1 kwietnia 2024
 • drugi kwartał 2024: 1 lipca 2024
 • trzeci kwartał 2024: 1 października 2024

Aby ocenić prawo do zasiłku rodzinnego w danym kwartale, SVB bierze pod uwagę sytuację z pierwszego dnia danego kwartału.

 • Twoje dziecko urodziło się 12 kwietnia, a zatem w drugim kwartale roku. Ponieważ dziecko urodziło się po pierwszym dniu tego kwartału, prawo do zasiłku rodzinnego będzie przyznane od trzeciego kwartału. SVB wypłaci świadczenie po jego upływie, czyli około 5 października.
 • Twoje dziecko urodziło się 1 kwietnia, a zatem pierwszego dnia drugiego kwartału. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje więc od drugiego kwartału. SVB wypłaci świadczenie po jego upływie, czyli około 5 lipca.
 • Kwota zasiłku rodzinnego wzrasta, gdy dziecko ukończy 6 lat. Jeżeli dziecko urodziło się 1 kwietnia, to świadczenie w nowej wysokości będzie wypłacone od drugiego kwartału. Natomiast jeżeli dziecko urodziło się 12 kwietnia, to nowa kwota świadczenia należy się od trzeciego kwartału.

Nowa sytuacja? Nowa suma do wypłaty!

Zmieniły się w ciągu roku twoje dochody lub sytuacja mieszkaniowa? Przekaż nam te zmiany. My dopasujemy do nich dodatek na dziecko i poinformujemy o tym Belastingdienst. W okresie do 8 tygodni otrzymasz kolejną decyzję wstępną (voorschotbeschikking) z nowo naliczoną kwotą do wypłaty.

Na koniec roku – końcowe rozliczenie
Na koniec roku dokonamy końcowego rozliczenia, wtedy są już znane twoje rzeczywiste dochody i możemy określić dokładnie do jakiej wysokości dodatku miałeś prawo. Różnicę pomiędzy wypłaconymi sumami a sumami do których miałeś prawo musisz zapłacić lub też my zapłacimy tobie. Jeśli to ty będziesz musiał dopłacić dostaniesz od Belastingdienst informację z kwotą do zapłaty do zapłaty („terugvorderingsbeschikking”)

Sprawdzaj swoje dane
Jeśli twoje dane na przesłanym przez nas, którymkolwiek dokumencie nie zgadzają się zgłoś nam to. Jeśli masz wątpliwości co do przyznanych kwot lub się z nimi nie zgadzasz zgłoś zażalenie.

Co jeśli pracujesz lub mieszkasz za granicą ?
Reguły przyznawania dodatku są takie same, lecz zorganizowanie tego świadczenia jest trochę inne. Do obliczenia wysokości dodatku na dziecko brane są wszystkie świadczenia rodzinne które otrzymujesz w Holandii, jak i w innym kraju, w którym mieszkasz lub pracujesz. Nigdy więc nie dostaniesz więcej niż najwyższa suma świadczeń rodzinnych, jakie ci przysługują według reguł holenderskich lub zagranicy. Jeśli pracujesz lub mieszkasz za granicą, obliczymy do jakiej wysokości dodatku masz prawo i wypłacimy. W niektórych przypadkach wypłatą owego dodatku zajmie się SVB, które jest w stanie określić z jakich świadczeń rodzinnych jeszcze korzystasz i wziąć je pod uwagę przy obliczeniu kwoty twojego dodatku na dziecko.

Wniosek o dodatku na dzieci za rok 2023 można złożyć do 01-09-2024 roku.
Wniosek o dodatku na dzieci za rok 2024 można złożyć do 01-09-2025 roku.

Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, czy potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień wystarczy wypełnić formularz zamieszczony w pasku po prawej stronie, a my oddzwonimy.

Możesz uzyskać więcej pieniędzy! Sprawdź inne nasze usługi!

Więcej informacij na FAQ

EU Service Centralna

Plac Wolności 2, lokal 4

47-220 Kędzierzyn-Koźle

W celu złożenia dokumentów lub w bieżących sprawach prosimy o kontakt:

kom: 512 355 064

kom: 519 568 936

tel: 77 483 85 06

e-mail: info@zwrotpodatku.eu

e-mail: kedzierzyn@zwrotpodatku.eu

Godziny otwarcia:
pon.- pt.: 08:00 – 16:00

sobota: 09:00 – 13:00

EU Service Wrocław

City Space Aquarius Business House

Swobodna 1

50-088 Wrocław

Wizyta w City Space Aquarius we Wrocławiu prosimy ustalać telefonicznie pod

nr. kom: 519 568 936

e-mail: wroclaw@zwrotpodatku.eu

Godziny otwarcia:
wtorek i środa: 10:00 – 16:00

W bieżących sprawach prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

77 483 85 06 lub 512 355 064.

 

EU Service Szczecinek

Bohaterów Warszawy 31 – 35

78-400 Szczecinek

Godziny otwarcia:
pon. – pt. 08:00 – 16:00

W bieżących sprawach prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

77 483 85 06 lub 512 355 064.

EU Service Biała Podlaska

Gestia Biuro Rachunkowe

Ul. Warszawska 13/14

21-500 Biała Podlaska

 

EU Service Głogówek

Ewa Szała Biuro Rachunkowe

Zamkowa 18

48-250 Głogówek

 

EU Service Nysa

Julka Biuro Rachunkowo

Edmunda Jana Osmańczyka 2

48-304 Nysa

EU Service Radom

Aspekt Biuro Rachunkowe

Ul. Bóżniczna 3

26-610 Radom

 

EU Service Rybnik

PROFIT SC Biuro Rachunkowe

Plac Kopernika 3

44-200 Rybnik

 

EU Service Wodzisław Śląski

Kuhn Biuro Rachunkowe

Rynek 1

44-300 Wodzisław Śląski

Szukaj Kalkulacje Dokumenty

Szukaj

Kalkulacje

Dokumenty

  ZAMÓW ROZMOWĘ


  Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8:00 do 16:00

  +48 77 483 85 06