Kinderzuschlag – dodatek do zasiłku rodzinnego

Kinderzuschlag to specjalne świadczenie socjalne, które mogą uzyskać rodzice posiadający niskie dochody. Najczęściej przyznaje się je rodzinom, w których dziecko nie przekroczyło 25 lat oraz nie wstąpiło w związek małżeński. Niemcy zasiłek rodzinny – zobacz, jak uzyskać dodatek Kinderzuschlang.

Kinderzuschlag to świadczenie socjalne w Niemczech, które mogą otrzymać rodzice posiadający niskie dochody.

Ile wynosi Kinderzuschlag?

Maksymalna kwota, którą można otrzymać to 160 euro miesięcznie, na jedno dziecko, mieszkające z rodzicami/rodzicem, w tym samym gospodarstwie domowym. Pieniądze te wypłacane są razem z zasiłkiem rodzinnym.

Rodzina z trojgiem dzieci, mająca prawo zarówno do zasiłku rodzinnego (Kindergeld), jak i dodatku do niego (Kinderzuschlag), może otrzymać, od państwa niemieckiego, na utrzymanie swoich dzieci, nawet 1056 euro miesięcznie!

Kto może się ubiegać o ‘KINDERZUSCHLAG’?

 1. Obydwoje rodziców lub jeden rodzic, samotnie wychowujący dziecko, które:
 • mieszka razem z nimi w gospodarstwie domowym
 • nie przekroczyło wieku 25 lat
 • nie wstąpiło w związek małżeński.
 1. Rodzice, którzy otrzymują lub będą otrzymywali ‘Kindergeld‘ na to dziecko.
 2. Rodzice, których dochody łącznie wyniosą minimum 900 euro brutto lub w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci: 600 euro brutto.
 3. Rodzice, których wzięte pod uwagę zarobki oraz majątek (poniżej opisano, co wlicza się do majątku), nie przekraczają najwyższej granicy dochodów.

Uwaga!

Rodzice, którzy otrzymują zasiłek dla osób bezrobotnych lub z pomocy społecznej (‘Arbeitslosengeld II‘ lub ‘Sozialgeld‘) i nie mają żadnych przychodów, mogą otrzymać TYLKO ‘Kindergeld‘ tzn. ,że ‘Kinderzuschlag‘ im NIE PRZYSŁUGUJE.

Warto wiedzieć, że oprócz Kinderzuschlag, rodziny z niskimi dochodami, mogą również starać się o świadczenia na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły (Bildungs- und Teilhabepaket) oraz Wohngeld.

Jak ustalić swój maksymalny dochód?

Za dochód uznawane są wszystkie przychody, jakie rodzic otrzymuje. Nie ma znaczenia, czy jest to wynagrodzenie, czy  pieniądze są przeznaczone na pokrycie jakiś  wydatków itp.

Przykłady, które uznaje się jako dochód:

 • wynagrodzenie za pracę
 • alimenty i inne świadczenia na rzecz utrzymania dziecka
 • zasiłki takie jak np. dla bezrobotnych czy też chorobowe
 • zasiłek rodzinny ‘Elterngeld‘ lub wsparcie finansowe na pokrycie wydatków związanych z opieką nad dzieckiem ‘Betreuungsgeld
 • renta lub emerytura
 • odsetki
 • przychody z wynajmu lub leasingu

Przykłady, które NIE SĄ uznawane jako dochód:

 • świadczenia z tytułu opieki/ubezpieczenia pielęgnacyjnego ‘Pflegeversicherung
 • minimalna emerytura ustalona na mocy ustawy federalnej lub innej reguł

Do rozpatrzenia przychodu brutto odejmuje się:

 • wszelkie płacone podatki (np. podatek kościelny, podatek dochodowy)
 • składki na ubezpieczenia społeczne lub dobrowolne (np. zdrowotne, emerytalne, opieka pielęgnacyjna, ubezpieczenie OC)
 • zgodnie z ustawą przychodach, tzw. ‘Riester-Rente‘ czyli dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia emerytalnego wspieranego przez państwo niemieckie
 • koszty uzyskania przychodu (np. koszty podróży do pracy)
 • ryczałt uzależniony do przychodu
 • zasiłek urlopu macierzyńskiego w wysokości do 300Euro (w przypadku wypłaty przez dłuższy okres do 150Euro miesięcznie)

Jako majątek uznawane są:

 • gotówka zaoszczędzona np. dzięki papierom wartościowym
 • oszczędności na budowę domu lub kupno ziemi

Jako majątek NIE SĄ uznawane:

 • sprzęty gospodarstwa domowego
 • nieruchomość zamieszkiwana przez właściciela (do 130m2, gruntów do 500m2 na obszarach miejskich, gruntów do 800m2 na obszarach wiejskich)

Coś extra!

Osoby ubiegające się o ‘Kinderzuschlag‘, mogą dodatkowo ubiegać się o zasiłek na kształcenie swojego dziecka. Na jedno dziecko przypadają świadczenia:

 • pokrycie kosztów jednodniowych wycieczek ze szkoły lub przedszkola (koszty rzeczywiste)
 • pokrycie kosztów kilkudniowych wycieczek ze szkoły lub przedszkola (koszty rzeczywiste)
 • pokrycie kosztów ‘wyposażenia’ do szkoły (100Euro rocznie)
 • pokrycie kosztów transportu uczennic i uczniów do szkoły (dotacja do kosztów rzeczywistych)
 • pokrycie kosztów wsparcia naukowego/kształcenia (np. korepetycje) (koszty rzeczywiste)
 • pokrycie kosztów wyżywienia w szkole, placówce dziennej opieki nad dzieckiem (‘Kindertagesstätte‘) lub świetlicy (dotacja)
 • pokrycie kosztów na udział w wydarzeniach kulturalnych szkoły (10Euro miesięcznie)

Dodatkowy zasiłek:

Istnieje jeszcze coś takiego jak ‘zapotrzebowanie dodatkowe’ do wniosku o ‘Kinderzuschlag‘. Mogą o niego wnioskować:

 • samotni rodzice w zależności od liczby i wieku dzieci (nie potrzebny jest żaden dowód)
 • przyszłe mamy będące w 13 tygodniu ciąży (wymagane zaświadczenie od lekarza lub okazanie książeczki ciąży ‘Mutterpass‘)
 • osoby niepełnosprawne (kopia potwierdzenia przeprowadzonej rehabilitacji)
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, które osiągnęły 65 lat i mają wpisane w książeczce zdrowia symbol ‘G’
 • osoby, które ponoszą duże koszta koniecznych leków  (potwierdzenie od lekarza na specjalnym druku od ‘Familienkasse‘)
 • osoby o niezaprzeczalnych i trwających specjalnych potrzeb

Kilka zasad dotyczących ‘KINDERZUSCHLAG’:

 • otrzymuje go ZAWSZE tylko jedna osoba
 • wypłacany jest razem z ‘Kindergeld
 • jeżeli opieka nad dzieckiem jest podzielona (np. rodzice są po rozwodzie, a dziecko przebywa raz u mamy, raz u taty), to rodzice powinni zdecydować między sobą, komu zasiłek będzie wypłacany (nie może tego rozstrzygnąć sąd)
 • zasiłek jest wypłacany do 25 roku życia dziecka

Wnioskujemy!

 1. Aby zawnioskować o taki zasiłek, należy wypełnić wniosek, który można pobrać u nas. Należy go dostarczyć do właściwej ‘Familienkasse‘ (do tej, która jest w naszej okolicy). Pamiętajcie, że jeden wniosek jest na JEDNO
 2. Potrzebujemy też zaświadczenia o zarobkach.
 3. Jeśli prowadzimy własną działalność wypełniamy druk i dołączamy do wniosku.
 4. Jeśli w rodzinie są więcej niż 3 osoby łącznie z nami, musimy dodatkowo wypełnić załącznik do wniosku o nazwie KiZ 1b,
 5. Jeśli wynajmujemy mieszkanie, musimy także wypełnić załącznik, ale o numerze KiZ 5b, który to mówi o kosztach wynajmu i ogrzewania.
 6. Jeśli otrzymujemy ‘Wohngeld‘, musimy również dostarczyć potwierdzenie

WAŻNE!!

Pamiętajcie, że ‘Familienkasse’ przechowuje Wasze dokumenty w formie elektronicznej. Tuz po wprowadzeniu do systemu waszych akt, które otrzymują w formie papierowej, zostają one automatycznie niszczone. Tak więc SKOPIUJCIE sobie KAŻDY DOKUMENT, ponieważ w razie konieczności okazania oryginalnych papierów, musicie je dostarczyć nie później niż 8 tygodni od wezwania. Inaczej będzie wymagane ponownie wnioskowanie o zasiłek.

O każdej zmianie informujemy urząd

Jeśli coś ulega zmianie, musimy o tym fakcie powiadomić ‘Familienkasse‘. Do takich zmian należą, gdy:

 • dziecko po raz pierwszy osiąga dochody lub ulegają one zmianie
 • nasz dochód lub majątek ulega zmianie
 • dochód lub majątek naszego współmałżonka/partnera ulega zmianie
 • zmienia się ilość członków rodziny zamieszkującej to samo gospodarstwo domowe
 • zmieniają się świadczenia (np. ciąża w rodzinie)
 • zmieniamy miejsce zamieszkania

Jeśli zgłosimy powyższe zmiany zbyt późno lub co gorsza wcale, będziemy zmuszeni oddać cały zasiłek ‘Kinderzuschlag‘. Dodatkowo będziemy ukarani grzywną. Tak więc jeśli nie jesteście pewni zmian, czy je zgłaszać czy nie, zawsze możecie o nie zapytać pracowników ‘Familienkasse‘.

Szukaj

Kalkulacje

Dokumenty

ZAMÓW ROZMOWĘ

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

+48 77 483 85 06