FAQ

ZWROT PODATKU

Komu przysługuje zwrot podatku dochodowego?

Od roku 2017, w Niemczech zmieniło się prawo podatkowe oraz kwoty wolne od podatku. Kwoty te mają wpływ na wymiar kosztów, jakie podlegają odliczeniu od podatku od wynagrodzenia. Ulgi podatkowe przysługują osobom fizycznym, które podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Są to osoby, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Niemiec lub które przebywają tam na stałe, czyli dłużej, niż 183 dni w danym roku podatkowym. Istnieje możliwość złożenia wniosku o nieograniczony obowiązek podatkowy w niemieckim urzędzie skarbowym, jeżeli 90 procent dochodów w danym roku kalendarzowym podlega opodatkowaniu w Niemczech lub dochody, które nie podlegają opodatkowaniu w Niemczech, nie przekroczą kwoty w wysokości 8.822 Euro. Jeśli spełnione są powyższe warunki, to osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich przychodów, czyli również przychodów uzyskanych w Polsce.

Osoby nie spełniające powyższych warunków podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od przychodów osiąganych na terytorium Niemiec (ograniczony obowiązek podatkowy). W przypadku tych osób, niemieckie urzędy skarbowe, nie uwzględniają miedzy innymi, kwoty wolnej na dzieci, kwoty odciążenia dla osób samotnie wychowujących dzieci, a także kwoty wolnej od podatku. Aby móc skorzystać z ulg podatkowych w Niemczech, konieczne jest złożenie wniosku o nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.

Czym jest Steuernummer lub Identifikationsnummer?

Numer identyfikacji podatkowej, niem. die Steuernummer oraz numer identyfikacyjny, niem. die Identifikationsnummer, to dwa różne numery, których nie należy mylić. Numery te są przydzielane indywidualnie i należy je podawać przy wykonywaniu rozliczenia podatkowego oraz podczas korespondencji z urzędem skarbowym.

Steuernummer:

W Niemczech, w każdym kraju związkowym (Bundesland), numer identyfikacji podatkowej jest inaczej zbudowany. W zależności od kraju związkowego, numer ten zawiera między 10 a 11 cyfr, zapisanych w formacie 12/123/12345 lub 123/123/12345. Pierwsza grupa cyfr to kod kraju związkowego, gdzie znajduje się urząd skarbowy. Druga określa rejon jego urzędowania. Ostatnia, pięciocyfrowa, to osobisty czterocyfrowy numer identyfikacyjny oraz jedna cyfra kontroli bezpieczeństwa. Numer identyfikacji podatkowej otrzymuje się automatycznie z pierwszym rozliczeniem podatkowym, wraz z decyzją z urzędu skarbowego (Finanzamt) lub w przypadku otwarcia działalności gospodarczej (Gewerbe). Numer ten podawany jest podczas rozliczenia podatkowego lub na rachunku, w przypadku posiadania własnej działalności gospodarczej. Warto wiedzieć, iż małżeństwo otrzymuje jeden, wspólny numer identyfikacji podatkowej.

Identifikationsnummer:

Każdy obywatel Niemiec otrzymał własny numer identyfikacyjny, który można porównać do naszego numeru PESEL. W Niemczech numer identyfikacyjny składa się z 11 cyfr i jest przydzielany każdemu obywatelowi wraz z narodzinami. Archiwizowaniem numerów identyfikacyjnych zajmuje się Centralny Federalny Urząd Podatkowy (Bundeszentralamt für Steuern).

Podczas gdy Identifikationsnummer pozostaje całe życie taki sam, Steuernummer zmienia się w zależności od zaistniałej sytuacji. Jeśli zmieniacie przykładowo miejsce zamieszkania, to może się okazać, że będziecie podlegali pod inny urząd skarbowy i dostaniecie nowy numer identyfikacji podatkowej. Numer identyfikacyjny zostanie w tej sytuacji zaktualizowany i pozostanie bez zmian. Również w przypadku zawarcia związku małżeńskiego, numer identyfikacji podatkowej zostanie zastąpiony przez nowy, wspólny dla obojga małżonków.

Indentifikationsnummer oraz Steuernummer znajdują się w lewym, górnym rogu każdego pisma, jakie otrzymacie od Waszego urzędu skarbowego. Jeśli nie posiadasz numeru, nie martw się! Możesz rozliczyć się bez niego. Zostanie Ci nadany po pierwszym rozliczeniu podatkowym w Niemczech. Pamiętaj, by podawać go do rozliczeń w kolejnych latach.

Klasa podatkowa

Przy meldunku w Niemczech, osobom samotnym, automatycznie przypisywana jest pierwsza klasa podatkowa. W przypadku posiadania dzieci, należy dostarczyć akt urodzenia, aby otrzymać Kinderfreibetrag. Małżeństwo, przy meldunku, otrzymuje automatycznie kombinację klas podatkowych 4/4. Można ją zmienić, przesyłając do Finanzamtu wniosek o zmianę na kombinację 3/5. Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą się starać o drugą klasę podatkową, lecz również w tym wypadku należy dostarczyć odpowiedni wniosek. Pracodawca pobiera z Finanzamtu raz w miesiącu, drogą elektroniczną, aktualny stan klasy podatkowej, na podstawie którego wyliczane jest wynagrodzenie.

I. Dotyczy osób samotnych i żyjących osobno małżonków (miesięczny dochód wolny od podatku to 945 euro).

II. Dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko lub dzieci (miesięczny dochód wolny od podatku to 1.077 euro).

III. Dotyczy osób owdowiałych, bądź małżonków, których partner wybrał klasę podatkową V lub nie pracuje (miesięczny dochód wolny od podatku to 1.788 euro).

 1. Dotyczy małżonków, których partner również wybrał klasę podatkową IV (miesięczny dochód wolny od podatku to 945 euro).
 2. Dotyczy małżonków, których partner wybrał klasę podatkową III (miesięczny dochód wolny od podatku to 105 euro).
 3. Dotyczy osób samotnych i małżonków wykonujących więcej, niż jedną pracę; ta klasa podatkowa odnosi się do drugiej pracy (miesięczny dochód wolny od podatku to 0 euro).

Klasa podatkowa w Niemczech, jeśli jedno z małżonków mieszka w Polsce

Sytuacja wygląda następująco:

 • Jeśli łączne zarobki, w przynajmniej 90 procentach, podlegają niemieckiemu podatkowi dochodowemu, to istnieje możliwość otrzymania 3 klasy podatkowej w Niemczech. Jeśli zarobki jednego z małżonków nie przekraczają kwoty 16.708 euro rocznie, to możliwość otrzymania 3 klasy podatkowej jest dana, nawet jeśli niemieckiemu podatkowi dochodowemu podlega mniej, niż 90 %. łącznych zarobków. Zmiany można dokonać w urzędzie skarbowym za pomocą nieformalnego wniosku.
 • Małżonek pracujący w Niemczech musi dołączyć, do rozliczenia podatkowego w Niemczech, zaświadczenie o zarobkach drugiego z małżonków, który mieszka i pracuje w Polsce.
 • Jeśli wyjazd do Niemiec nastąpił na przykład w maju 2015, to do rozliczenia za ten rok będzie trzeba dołączyć również zaświadczenie o zarobkach uzyskanych w Polsce.

Klasa I – do tej grupy zazwyczaj należą: panny, kawalerowie, osoby rozwiedzione i owdowiałe, jeżeli nie klasyfikują się do klasy II i III (czyli, jeżeli przez cały rok podatkowy byli rozwiedzeni lub owdowiali i nie posiadają na utrzymaniu małoletnich dzieci).

Klasa II – do tej grupy należą osoby stanu wolnego, samotnie wychowujące dzieci, czyli: panny, kawalerowie, osoby rozwiedzione i owdowiałe, w gospodarstwie których zameldowane jest co najmniej 1 małoletnie dziecko, za które otrzymują kwotę pomniejszenia podatku na dziecko oraz zasiłek opiekuńczy lub rodzinne (Kindergeld). Dla pracowników owdowiałych przynależność do tej grupy podatkowej następuje tylko wtedy, gdy nie byli w klasie III.

Klasa III, Klasa IV, Klasa V – to pracownicy zamężni lub żonaci, jak również osoby owdowiałe w trakcie roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon małżonka.

Klasa VI – do tej klasy zakwalifikowani są pracownicy, którzy jednocześnie pobierają wynagrodzenie z kilku źródeł zatrudnienia.

Rozliczać się wspólnie z małżonkiem mieszkającym w Polsce, czy osobno?

Warto wziąć pod uwagę różne możliwości. Jeśli małżonek, który mieszka w Polsce, będzie zarabiał mniej, niż osoba przebywająca w Niemczech, wtedy warto rozliczać się wspólnie na terenie Niemiec. Oczywiście będzie potrzebne zaświadczenie (EU-EWR) o zarobkach współmałżonka, ale nie powinno być problemów z jego zdobyciem.
Dzięki temu można skorzystać z odliczenia, z tytułu rozłąki z rodziną. Podaje się wówczas ewentualne koszty przejazdów do Polski, wtedy w skali roku można otrzymać duże zwroty.

Wspólne rozliczenie małżonków w Niemczech jest możliwe!
Jeżeli mąż i żona nie mieszkają razem, to także mogą rozliczyć się wspólnie. Jest to rozwiązanie korzystne, gdy jeden z małżonków pracuje w Niemczech, a drugi przebywa w Polsce

Dla osoby, która przepracowała więcej, niż 183 dni i jeśli małżonek mieszkający w Polsce zarabia mniej, korzystniejsze będzie złożenie deklaracji wspólnie z małżonkiem. Przy takim rozliczeniu należy dodatkowo dostarczyć, podbity przez polski urząd meldunkowy, formularz z danymi osobowymi oraz – w przypadku posiadania dzieci poniżej 18. roku życia – zaświadczenie o zasiłku na dzieci, potwierdzone przez opiekę społeczną.

Warto zaznaczyć, że każda osoba starająca się o swój zwrot podatku jest zobowiązana przedstawić niemieckiemu Urzędowi Skarbowemu druk, na którym są wykazane, przez polski Urząd Skarbowy, jej dochody oraz dochody współmałżonka, uzyskane na terenie Polski, w danym roku podatkowym. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość dokonania odliczeń z tytułu „rozłąki z rodziną”. W ramach tego odliczenia można na przykład podać koszty przejazdu do Polski (raz w miesiącu), co w skali roku daje duże kwoty.

Nie ma znaczenia także fakt, czy małżonkowie wspólnie rozliczają się w Polsce. Znaczenie mają natomiast następujące okoliczności: jeżeli tylko jeden z małżonków pracował w Niemczech, ich wspólne dochody poza terenem Niemiec nie mogą być wyższe niż ok. 6200 euro.

Kwota wolna od podatku – czyli kwota dochodu, na którą nie nałożono podatków w Niemczech, może zostać podwojona, jeśli podatnik dokonuje rozliczenia wspólnego ze współmałżonkiem.

W roku 2019 opodatkowaniu nie podlegało 9168 € Twojego dochodu.

W jaki sposób zadeklarować dochody z Niemiec w Polsce?

Osoba deklarująca w zeznaniu rocznym dochody z zagranicy (uzyskane bez pośrednictwa płatnika), zobowiązana jest złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-36, wraz z załącznikiem PIT-ZG. Wykazaniu dochodów niemieckich służy pozycja 8 załącznika PIT-ZG.

Czy i w jakim terminie muszę się rozliczyć z podatku w Niemczech?

Jeśli jesteś zameldowany w Niemczech, to masz obowiązek złożyć rozliczenie podatku do 31-07 każdego roku. Pozostałe osoby nie mają takiego obowiązku – robią to dobrowolnie, żeby otrzymać zwrot podatku.

Jakie dokumenty są konieczne?

 • Oryginalny Lohnsteuerbescheinigung (karta podatkowa), jeśli dostawałeś w Niemczech chorobowe bezrobotne.
 • Elterngeld – dołącz decyzje z Arbeitsamtu lub Krankenkasse.
 • Zaświadczenie EU/EWR o dochodach w Polsce, z Urzędu Skarbowego. Jeśli masz współmałżonka, wpisz jego dane na zaświadczeniu.
 • Konto niemieckie (KTO/BLZ), jeśli polskie lub inne to tylko w formie IBAN.

Kto może liczyć na zwrot nadpłaty?

Będą to głównie osoby, które osiągały dochody z pracy, a których pobyt w Niemczech był dłuższy, niż pół roku oraz takie, których zagraniczne (np. polskie) dochody nie przekroczyły kwoty 4.002 euro rocznie. Osoby te będą mogły zostać opodatkowane na zasadach przewidzianych dla tak zwanych rezydentów podatkowych, czyli na tych samych zasadach, co Niemcy, tzn. będą zasadniczo miały prawo do ulg podatkowych, wspólnego rozliczenia z małżonkiem, itp.

Otrzymałem chorobowe/bezrobotne/zapomogę Elterngeld – czy muszę to zgłosić do rozliczenia?

Tak, obowiązkowo musisz ujawnić wysokość zasiłku chorobowego z Krankenkasse, wysokość zasiłku bezrobotnego z Arbeitsamt, czy Elterngeld z Familienkasse. Zasiłki te mają wpływ na wysokość zwrotu podatku i nie należy o nich zapominać składając rozliczenie.

Kiedy potrzebuję zaświadczenia o zameldowaniu z Polski, a kiedy o dochodach w Polsce?

Najlepiej, każdorazowo przy rozliczeniu w Niemczech załatwić ZAŚWIADCZENIE UE/EOG o dochodach (jeśli były zerowe, to również) z polskiego urzędu skarbowego. Zameldowanie (czyli: Zaświadczenie o stanie rodziny w Polsce) potrzebujesz tylko wtedy, gdy chcesz wykazać dzieci.

Ile mam czasu na reklamację?

Masz tylko 1 miesiąc od daty wydania decyzji. Ważna jest data widniejąca u góry na Steuerbescheid, a nie data otrzymania samej decyzji. W ciągu tego okresu, urząd musi otrzymać zażalenie – inaczej odrzuci wszelkie skargi, zażalenia czy odwołania.

Jak długo czeka się na zwrot podatku?

Zwrot podatku realizowany jest w czasie od 3 do 6 miesięcy za dany rok podatkowy. Czas oczekiwania, licząc od chwili wysłania zeznania podatkowego do chwili otrzymania pieniędzy na konto, wynosi minimum 6 miesięcy. Zależy to przede wszystkim od urzędu finansowego (praktycznie nie istnieje ustawowy termin, w którym urząd musi wydać decyzję). Z powodu przydzielenia podatników, będących pracownikami polskich firm, do urzędu skarbowego w Oranienburgu, powstały znaczne opóźnienia.

W jaki sposób otrzymam pieniądze po uzyskaniu zwrotu?

Urząd przesyła zwrot podatku bezpośrednio na Twoje konto. Możesz podać konto złotówkowe lub walutowe. Ważne! Jeśli chcesz zmienić numer konta w trakcie trwania zwrotu podatku, koniecznie skontaktuj się z nami. Niezbędne w takiej sytuacji jest dosłanie odpowiedniego druku do urzędu skarbowego.

Na jakie ulgi mogę liczyć rozliczając podatek 2022 za pracę w Niemczech?

Dotyczy tylko osób w związkach małżeńskich, względnie kawalerów posiadających własny dom/mieszkanie w Polsce.

ULGI NA DZIECI (Kinderfreibetrag):

Przysługuje na dzieci nieletnie (poniżej 18. roku życia) lub dzieciom uczącym się (do 25. roku życia). Tylko i wyłącznie, gdy nie jest pobierany Kindergeld w Niemczech. Urząd Skarbowy radzi ubiegać się o zasiłek rodzinny (Kindergeld), który jest korzystniejszy i bardziej opłacalny. W przypadku posiadania dzieci należy dostarczyć akt urodzenia, aby otrzymać Kinderfreibetrag. Wraz z nastaniem nowego roku zostaje podwyższona kwota odciążenia dla osób samotnie wychowujących dzieci. Kwota ta wzrasta o 600 euro, co oznacza podwyżkę z dotychczasowych 1.308 euro na 1.908 euro. Na każde kolejne dziecko kwota wolna wzrasta o kolejne 240 Euro. Kwota odciążenia uwzględniana jest automatycznie przy rozliczeniu według klasy podatkowej II. Dodatkowo istnieje możliwość podwyższenia kwoty wolnej na kolejne dzieci już w ramach rozliczenia podatku od wynagrodzenia. Zmiany następują od 1. grudnia 2015 r.

Dla kwoty wolnej na dzieci, ustalono podwyższenie w 2018 r., z 2.184 euro na 2.256 euro. W 2019 r. kwota wzrosła o dalsze 48 euro i wynosi obecnie 2.304 euro. Dla rodziców rozliczających się wspólnie kwota ta ulega podwojeniu. Dodatkowo do kwoty wolnej na dzieci przyznana została kwota wolna z tytułu opieki i wychowania lub potrzeby nauki zawodu w wysokości 1.320 euro na dziecko. Również ta kwota ulega podwojeniu w przypadku wspólnego rozliczenia rodziców do 2.640 euro.

Kwota wolna na dzieci oraz z tytułu opieki są uwzględniane wyłącznie w sytuacjach, kiedy w wyniku analizy dokonanej przez Finanzamt, będą one korzystniejsze, niż kwota Kindergeld wypłaconego w bieżącym roku podatkowym. Kwota wolna na dzieci przysługuje w stosunku do dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. Przy spełnieniu dodatkowych wymagań, Kindergeld może zostać przyznany do ukończenia przez nie 25. roku życia

KOSZTY PRODUKTYWNE:

Czyli np. koszty dojazdów do pracy, wyjazdów służbowych oraz inne wydatki związane z wykonywaniem pracy. Ważne, aby gromadzili Państwo rachunki/paragony za benzynę. Można odliczyć kwotę zapłaconą za przejazdy, między mieszkaniem a pracą oraz mieszkaniem w Niemczech a mieszkaniem w Polsce.

Koszty dojazdu z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca pracy:
1. kopie biletów autobusowych,
2. kopie biletów za przejazdy pociągami metrem,
3. paragony za paliwo.

Koszty w związku z pracą na terenie Niemiec:
1. kopie imiennych rachunków za noclegi,
2. kopie rachunków lub przelewów za media, tj. prąd, woda, telefon, internet,
3. kopie rachunków za zakup/czyszczenie odzieży roboczej,
4. kopie imiennych rachunków za szkolenia, kursy, egzaminy.

Koszty związane z zamieszkaniem w Niemczech i w Polsce (podwójnego gospodarstwa domowego):
1. zestawienia zjazdów do Polski,
2. stan początkowy i końcowy licznika samochodu, którym dojeżdżasz do domu (samochód musi być własnością/współwłasnością podatnika),
3. kopia dowodu rejestracyjnego,
4. kopia prawa jazdy,
5. kopia ubezpieczania/polisy,
6. kopie rachunków za części samochodowe, naprawy,
7. kopie rachunków, faktur, paragonów na paliwo (warto zapłacić za rachunek kartą płatniczą, wtedy mamy potwierdzenie dokonania transakcji zakupu benzyny w razie zagubienia paragon),
8. kopie imiennych biletów autokarowych lub za przewozy busami z Polski do Niemiec,
9. kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech,
10. kopie przelewów za opłacany czynsz (Miete) lub kopie Abrechnung, na których widnieją koszty mieszkania ściągane z wypłat podatnika.

KOSZTY SPECJALNE np. ubezpieczeń (Socialversicherung, Pflegeversicherung,Krankenversicherung, Lebensversicherung)

ULGI NA UZB ZDROWOTNE

Jeśli chcemy odpisać ulgi od podatku, musimy posiadać ich udokumentowanie, czyli rachunki, paragony, bilety kolejowe, autobusowe, miesięczne itp.

ZASIŁEK RODZINNY

Czy mogę ubiegać się o zasiłek rodzinny, gdy dziecko przebywa w Polsce?

Tak. W trakcie pobierania zasiłku Twoje dzieci mogą mieszkać w Polsce.

Czy mogę ubiegać się o zasiłek rodzinny za lata poprzednie?

Od stycznia 2018 r. wnioskować będzie można jedynie do 6 m-cy wstecz. Wystarczy jedno zgłoszenie!

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku o zasiłek rodzinny?

Czas rozpatrzenia wniosku wynosi ok. 8 tygodni od otrzymania formularzy przez zagraniczny urząd.

Kiedy można przedłużyć wypłatę zasiłku rodzinnego w Niemczech?

 • kontynuacja nauki
 • przerwa międzyedukacyjna (maksymalnie 4 miesiące)
 • niepełnosprawność
 • rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i czynnie poszukująca pracy

Czym zajmuje się Familienkasse?

Familienkasse to Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych, do której składany jest wniosek o przyznanie zasiłku zdrowotnego w Niemczech – Kindergeld.

Czy pobierając świadczenie rodzinne w Polsce, można pobierać Kindergeld?

Jeżeli jeden z rodziców pracuje bądź mieszka w Niemczech, mimo że pobierany jest zasiłek rodzinny w Polsce, można wnioskować o jego przyznanie w Niemczech. W tym wypadku jednak otrzymacie Państwo tylko różnicę w wysokości pobieranych świadczeń. Oznacza to, że świadczenie wypłacane z Niemiec będzie pomniejszone o rodzinne pobierane w Polsce.

Jednak trzeba pamiętać, że w Polsce zasiłek rodzinny nie będzie się należał w przypadku, jeżeli dochód na osobę we wnioskującej rodzinie przewyższy 504 zł na osobę. Dlatego bardzo ważne jest, by podejmując pracę w Niemczech, przewidując możliwość przekroczenia tego progu, zawiadomić o tym fakcie Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Niestety część osób o tym nie wie i po jakimś czasie dochodzi do sytuacji, kiedy rodzinne w Polsce trzeba zwrócić.

Kto czuwa nad Twoim rozliczeniem?

Przed Urzędem Skarbowym w Niemczech podatnika musi oficjalnie reprezentować doradca!

Niemiecka ordynacja podatkowa nakłada na osobę z miejscem zamieszkania w Polsce obowiązek wyznaczenia na terenie Niemiec ustawowego pełnomocnika do reprezentowania swoich spraw. Rolę pełnomocnika na terenie Niemiec przejmuje, dla podatnika z Polski, doradca podatkowy posiadający uprawnienia.

Zgodnie z § 33 niemieckiej ustawy o doradztwie podatkowym, jego zadaniem jest m.in. doradzanie w sprawach podatkowych, pomoc w wypełnianiu zobowiązań podatkowych oraz oficjalne reprezentowanie przed instytucjami podatkowymi. Rozliczenia rocznego musi dokonać Steuerberater (doradca podatkowy).

Nasze rozliczenia przygotowuje właśnie taki doradca podatkowy, który składa swoją pieczęć na zeznaniu, co oznacza, że bierze odpowiedzialność za wykonanie swojej pracy.

Szukaj

Kalkulacje

Dokumenty

ZAMÓW ROZMOWĘ

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

+48 77 483 85 06